Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde WebTech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aydınlatma Metni


WebTech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (WebTech Bilişim) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, WebTech Bilişim veya WebTech Bilişim adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; WebTech Bilişim’in geliştirdiği ve geliştireceği projeler, oluşturduğu yazılı içerikler, hazırlamış olduğu platformlar çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, WebTech Bilişim’in sunmuş olduğu hizmetlerdeki kalite standartlarını artırması, kullanıcılara daha iyi hizmet sunması amaçları için işlenmektedir.

WebTech Bilişim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir, yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilir, dağıtılabilir, aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; WebTech Bilişim, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz

WebTech Bilişim, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda WebTech Bilişim’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 • 1. Adınız, soyadınız

 • 2. Cinsiyetiniz

 • 3. Telefon numaranız

 • 4. E-posta adresiniz

 • 5. Eterapiniz projesi kapsamında yapılan danışmanlık hizmetine dair;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde MakerKamp ile iletişime geçebilirsiniz. MakerKamp’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda MakerKamp, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.


Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan: WebTech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon Numarası: 0850 840 60 86

Posta Adresi: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi A1 Blok No: 151/1C/1B20 Esenler İstanbul

E-Posta Adresi: info@webtechbilisim.com.tr